Injekcija kortikosteroida

Na temelju Pravilnika o odli~jima i priznanjima Hrvatskoga lije~ni~kog zbora, prihva}enog 20. rujna 2005. godine, prijedlozi podru`nica i stru~nih dru{tava Hrvatskoga lije~ni~kog zbora za odli~ja i priznanja Zbora dostavljaju se Glavnom odboru HLZ-a, Povjerenstvu za odli~ja i priznanja najkasnije do 31. listopada 2007. godine, s ispunjenim upitnikom za predlaganja odli~ja. Kasnije pristigli i nepotpuni prijedlozi ne}e se uzeti u razmatranje. Odli~ja i priznanja bit }e prihva}ena i objavljena na 116. redovitoj godi{njoj skup{tini Hrvatskoga lije~ni~kog zbora 26. velja~e 2008. godine. Upitnici za predlaganje odli~ja mogu se podi}i u Tajni{tvu HLZ-a u Zagrebu i na web-stranici HLZ-a: .

Injekcija kortikosteroida

injekcija kortikosteroida

Media:

injekcija kortikosteroidainjekcija kortikosteroidainjekcija kortikosteroida

http://buy-steroids.org